Bütçe İşlemleri

Bütçe İşlemleri

Döner sermaye işletmesinin her bir biriminin bir döner sermaye bütçesi bulunmaktadır. İşletme kapsamında kurulacak birimler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Üniversite Yönetim Kuruluna bütçesiyle birlikte teklif edilerek, Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla kurulmaktadır.

Döner sermaye bütçe hazırlama çalışmaları, her yıl Ekim ayında işletme müdürlüğünce yapılacak bütçe çağrısı üzerine birimler tarafından hazırlanan bütçe tekliflerinin işletme müdürlüğüne gönderilmesi ile başlar. Bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe teklifleri ve bütçe gerçekleşmeleri dikkate alınarak İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunca kabul edilmesiyle yürürlüğe konur.

Döner sermaye bütçeleri ilgili mali yılda elde edileceği tahmin edilen gelirler ve yapılması planlanan giderleri ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, hazır nakit bir değeri ifade etmemekte olup, bir harcama izni niteliğindedir. Bir harcamanın yapılabilmesi için bütçede ödeneğinin bulunması zorunludur.

Ek Bütçe ve Bütçe Aktarmaları

Bütçe uygulama sürecinde yıl içerisinde, herhangi bir gider bütçe tertibine konulan ödeneğin yetersiz kalması halinde uygun olan diğer harcama kalemlerinden bütçe aktarmaları yapılabilir.

Döner sermaye işletmesi birimlerinin bütçelerinde ihtiyaç duyulan birinci düzey bölüm içi aktarmalar ilgili bütçenin harcama yetkilisi tarafından yapılarak İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Bölümler arasındaki aktarmalarda ise Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu yetkilidir. Bütçe aktarmaları ile ilgili takip ve koordinasyon işleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yerine getirilir.

Mali yıl içerisinde yapılan harcamalar ve elde edilen gelirler göz önüne alınarak birim bütçesinin yıl içerisinde yetersiz kalacağının anlaşılması halinde ek bütçe talebi yapılması gerekmektedir.