Görev Tanımları

 İŞLETME MÜDÜRÜ​

Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, ilgili mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.
 • Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.
 • Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak.
 • İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.
 • Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
 • Ambar ve taşınır mal işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.
 • Döner sermaye yürütme kurulu üyesi olmak.
 • Yüksek öğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin kurulmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak.
 • Döner sermaye yürütme kurulu toplantılarına katılmak ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.
 • Döner sermaye harcama birimleri ve işletme müdürlüğü alt birimleri arasında eşgüdümü ve düzenli çalışmayı sağlamak.
 • Döner sermaye bütçe tasarısını saymanla birlikte hazırlamak.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • İşletmede kullanılan programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları takip etmek.
 • Her mali yılsonunda işletmenin genel durumu ve işleyişi hakkında faaliyet raporu hazırlayarak üst yöneticiye rapor vermek.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • İşletmeye gelen evrakların ilgililere havalesini yapmak.
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket edilmesini sağlamak.
 • İşletme personelinin işlerini daha verimli, etkin ve kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişmeleri için çalışmalar yürütmek.
 • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yürütmek.

​ HARCAMA  YETKİLİSİ​

​Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Harcama Talimatı Vermek
 • Harcama yetkisini devretmek
 • İhale Yetkililiği Görevini Yürütmek
 • Ödeme Emri Belgesini İmzalamak
 • Ön Ödeme Yapılması İçin Onay Vermek
 • Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirmek
 • Harcama Yetkilisi Mutemedinin Üzerinde Bulunan Ön Ödemenin Başka Bir Mutemede Devrine İzin Vermek
 • Başında Bulunduğu Birimin Yıllık Faaliyet Raporunu Düzenlemek
 • Muhasebe Yetkilisinin De Uygun Görüşünü Almak Suretiyle Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Görevlendirmek
 • İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.
 • Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla belirli sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler.
 • Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.


  GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

  ​Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,
 • Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemlerini yürütmek,
 • Harcama yapmadan önce yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını tespit etmek,
 • Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, usul-esaslar ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahakkukunu kontrol etmek,
 • Tahakkuk evraklarını kontrol ederek maddi hata bulunup bulunmadığını tespit etmek,
 • Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin noksansız olmasını sağlamak,
 • Gelirlerin kanun ve yönetmeliklere uygun tahsil edilmesini takip etmek.

​BÜTÇE VE MUHASEBE SERVİSİ 

Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Döner Sermaye İşletmesinin gelir ve giderlerini düzenli olarak takip etmek suretiyle gelir ve giderlerden vergileri hesaplamak ve süresi içinde vergi beyannamelerini düzenlemek,
 • Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetlere ilişkin fatura düzenlemek,
 • Tahsil edilen gelirlerden mevzuatta belirtilen oranlarda bilimsel araştırma projeleri için ve hazine payı için gerekli miktarları ayırmak ve muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • İşletmenin gelir gider cetvellerini düzenlemek,
 • Döner sermaye harcama birimlerinin bütçesi hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 • Ek bütçe, birimler arası, bölüm içi bütçe aktarımı işlemlerini yapmak,
 • Bütçenin uygulanmasını takip etmek ve yılsonunda bütçe gerçekleşme raporu hazırlamak,
 • Birim faaliyet raporu hazırlamak,
 • İç ve dış yazışmaları yapmak,
 • Birimde yürütülen genel işlemlere ilişkin arşiv hizmetlerini yapmak,
 • Ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde ön mali kontrolü yapmak,
 • Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemlerin, harcama birimlerinin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden kontrolünü yapmak ve İşletme Müdürüne bilgi vermek,
 • İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,


EK ÖDEME VE PROJE TAKİP SERVİSİ

​Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Döner sermaye faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirin katkısı bulunanlara dağıtılmasına yönelik ek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 •  Döner sermaye faaliyeti olarak gerçekleştirilecek projelerin takibini yapmak,
 •  Ek ödeme istatistik bilgilerini düzenlemek ve takibini yapmak.
 •  Döner sermaye faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen giderlerin istatistik bilgilerini takip etmek,
 •  Ek ödeme ve proje birimi faaliyetlerinin dosyalama ve arşiv hizmetlerini yapmak,
 •  Ek ödemelere ilişkin ödeme emri belgesi düzenlenmek,
 • Proje bütçelerinin hazırlanmasında, projeyi yürütecek akademik personele rehberlik hizmeti sunmak,
 •  Ek ödemelere ilişkin ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde ön mali kontrolü yapmak,
 • Döner Sermaye Yürütme Kurulu için karar taslağı hazırlamak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

​​SATINALMA VE TAHAKKUK SERVİSİ

​​Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Satın alınacak mal ve hizmete ilişkin piyasa fiyat araştırması işlemlerini yapmak,
 • İhale usulleriyle gerçekleştirilecek alımların ihale süreçlerini yürütmek,
 • Yolluklara ilişkin işlemleri yapmak,
 • Aboneliğe dayalı fatura ödemelerinin takibini yapmak ve ödemek,
 • İş avansı ve kredi işlemlerini yapmak,
 • İşletme bütçesinden alımı gerçekleştirilen taşınır nitelikli mal ve malzemenin taşınır kayıtlarını tutmak,
 • Bağlı birimlerde kullanılmak üzere alımı gerçekleştirilen mal ve malzemenin yerlerine uluşmasını takip etmek,
 • Satın alınan mal ve hizmetin muayene kabul işlemlerini takip etmek,
 • Web sayfasını düzenlemek,
 • Satınalma ve tahakkuk ile ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak,
 • Satınalma sürecinin başlangıcında harcama biriminin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden kontrol yapmak,
 • Ödemelerle ilgili gerekli ödeme evraklarını düzenlemek ve imza süreçlerini takip etmek,
 • İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,


TAŞINIR KAYIT VE TAKİP SERVİSİ

​​Temel Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 • Amortisman işlemlerini yapmak,
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,
 • Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,
 • Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,