İş Akış Şemaları 

Yüksek Öğretim Kurumu Döner Sermayeli İşletmelerde Satın Alma ve Harcama Süreci:

 1. İhtiyaç Belirleme:
  • İlgili birimler, ihtiyaçlarını belirler ve taleplerini oluşturur.
 2. Talep İnceleme:
  • İhtiyaçlar, bütçe ve stratejik hedeflerle uyumlu olup olmadığı incelenir.
 3. Bütçe Planlaması:
  • İhtiyaçlar doğrultusunda kesin bütçe planlaması yapılır.
 4. İhale Hazırlığı:
  • İhale dokümanları, 4734 sayılı Kanun'a uygun olarak hazırlanır.
 5. İhale İlanı ve Başvuru:
  • İhale ilanları, 4734 sayılı Kanun'a göre yapılır ve istekliler başvuruda bulunur.
 6. Teklif Değerlendirmesi:
  • Gelen teklifler, 4734 sayılı Kanun'a uygun olarak değerlendirilir.
 7. İhale Süreci:
  • İhale komisyonu tarafından süreç yönetilir ve ihale sonucu belirlenir.
 8. Sözleşme İmzalama:
  • İhaleyi kazanan taraf ile sözleşme imzalanır.
 9. Mal veya Hizmet Teslimi:
  • Sözleşme kapsamındaki mal veya hizmet, belirlenen şartlar dahilinde teslim edilir.
 10. Fatura ve Ödeme:
  • Mal veya hizmetin kabulü sonrasında fatura düzenlenir ve ödeme yapılır.
 11. İzleme ve Değerlendirme:
  • Satın alma süreci, 5018 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun'a uygun olarak izlenir ve değerlendirilir.

Bu süreç, ilgili kanunlara tam uyumlu bir şekilde yürütülerek şeffaf, adil ve rekabetçi bir ortam sağlanmasını amaçlar.


Yüksek Öğretim Kurumu Döner Sermayeli İşletmelerde Ön Mali Kontrol, Muhasebe ve Ödeme Süreci:


 1. Ön Mali Kontrol:
  • Harcama talepleri, ön mali kontrol sürecine tabi tutulur.
  • Belirlenen harcama limitleri ve uygunluk kontrolleri yapılır.
  • Harcama talebinin bütçe ile uygunluğu değerlendirilir.
 2. İhale Süreci:
  • Harcama, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre ihale sürecine tabi tutulur.
  • İhale süreci, şeffaflık ve rekabeti sağlamak adına yürütülür.
 3. İhale Sonuçları ve Sözleşme İmzalama:
  • İhale sonuçları değerlendirilir ve kazanan taraf ile sözleşme imzalanır.
  • Sözleşme, mal veya hizmetin belirlenen şartlarda ve süreçte teslimini kapsar.
 4. Mal veya Hizmet Teslimi:
  • İhale kapsamında sağlanan mal veya hizmet, sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edilir.
 5. Fatura ve Belgelendirme:
  • Teslim edilen mal veya hizmetin faturası düzenlenir.
  • Belgeler, muhasebe birimine iletilir.
 6. Muhasebe Kaydı:
  • Muhasebe birimi, fatura ve belgeleri alarak harcamanın muhasebe kaydını oluşturur.
  • Maliyet merkezlerine göre muhasebeleştirme yapılır.
 7. Ödeme Emri ve Onay:
  • Muhasebe kaydının ardından ödeme emri hazırlanır.
  • Ödeme emri, yetkililer tarafından onaylanır.
 8. Banka İşlemleri ve Ödeme:
  • Onaylanan ödeme emri, banka işlemleri için gönderilir.
  • Ödeme, belirlenen süreçlere göre gerçekleştirilir.
 9. İzleme ve Denetim:
  • Ön mali kontrol, muhasebe ve ödeme süreci, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında düzenli olarak izlenir ve denetlenir.
  • İç ve dış denetimler, sürecin şeffaflığını ve uygunluğunu değerlendirir.

Bu süreç, ilgili mevzuatlar olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ve diğer ilgili düzenlemelere tam uyumlu bir şekilde yürütülerek etkin bir mali yönetim sağlamayı amaçlar.


Iğdır Üniversitesi Döner Sermayeli İşletmesi Proje Süreçleri:

 1. Proje Fikri Oluşturma:
  • Çalışanlar veya birimler, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni proje fikirleri geliştirir.
  • Fikirler, işletme stratejileri ve hedefleriyle uyumluluk gözetilerek oluşturulur.
  • Birimler, projelerini yönetim kurulu onayı alarak başlatır.
 2. Proje Başvurusu:
  • Geliştirilen proje fikirleri resmi bir başvuruya dönüştürülür.
  • Başvuruda proje hedefleri, beklenen çıktılar, kaynak ihtiyaçları ve planlama detaylıca sunulur.
  • Başvurular, yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır.
 3. Değerlendirme ve Onay:
  • Proje başvuruları işletme yönetimi veya ilgili birimler tarafından değerlendirilir.
  • Proje, bütçe, stratejik hedeflere uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirilir ve yönetim kurulu tarafından onaylanır.
 4. Proje Planlaması:
  • Onaylanan projeler, detaylı bir proje planına dönüştürülür.
  • Plan, aşamaları, görevleri, süreçleri ve kaynak tahsisi gibi unsurları içerir.
  • Plan, yönetim kurulu onayı sonrasında uygulamaya geçirilir.
 5. Ekip Oluşturma:
  • Projeyi yürütmek için gerekli ekip, yönetim kurulu onayıyla oluşturulur.
  • Ekip üyeleri, görevleri ve sorumlulukları belirlenir.
 6. Uygulama ve İzleme:
  • Proje planı doğrultusunda uygulama başlar.
  • Proje süresince düzenli izleme yapılır ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınır.
 7. Raporlama ve Değerlendirme:
  • Proje süresince düzenli raporlama yapılır.
  • Elde edilen veriler değerlendirilir ve projenin ilerleme durumu analiz edilir.
 8. Sonlandırma ve Çıktıların Değerlendirilmesi:
  • Proje tamamlandığında, sonuçlar değerlendirilir.
  • Elde edilen çıktılar, başlangıçtaki hedeflerle karşılaştırılarak yönetim kuruluyla paylaşılır.
 9. Bütçe ve Harcamaların Muhasebeleştirilmesi:
  • Proje bütçesi ve harcamalar, muhasebe birimi tarafından kaydedilir.
  • Maliyet analizi yapılır ve bütçe ile uyumluluk kontrol edilir.
 10. Değerlendirme ve İyileştirme:
  • Proje süreci sonrasında, proje yönetimi değerlendirilir.
  • Proje ekibi ve yönetimi, proje sürecinden alınan deneyimlere dayanarak iyileştirmeler yapar.
  • İyileştirmeler, yönetim kurulu onayıyla hayata geçirilir.

Bu süreçler, Iğdır Üniversitesi Döner Sermayeli İşletmesinin projelerini yönetim kurulu onayıyla etkili bir şekilde yönetmesini ve işletme hedeflerine katkı sağlamasını amaçlar.